1

استعلام مشتری

2

ثبت پروژه و ارجاع به واحد فروش (داخلی 102)

3

ارجاع به واحد فنی (داخلی 103)

4

تایید کارفرما و عقد قرارداد با واحد مالی (داخلی 105)

5

ارجاع به واحد فروش و صدور پیش فاکتور

6

بررسی فنی و برگزاری جلسات فنی و باز دید از پروژه

7

ارجاع به واحد تولید یا بازرگانی (داخلی 104)

8

تحویل کالا موضوع قرار داد

9

ارجاع به واحد خدمات پس از فروش جهت نصب و راه اندازی